GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

VILKÅRENE
Avtale betyr bestillingen eller avtaledokumentet sammen med disse generelle vilkår for kjøp, samt eventuelle vedlegg, tillegg og/eller endringer som er skriftlig avtalt. Tjeneste betyr det Selger skal utføre i henhold til Avtale. I tilfelle motstrid, skal Avtalens ulike dokumenter gis følgende prioritet:
– bestillingen/avtaledokumentet
– disse generelle vilkår for kjøp
– vedlegg i den rekkefølge de er listet i bestilling/avtaledokument
Kjøp kan skje på andre vilkår, dersom slike vilkår uttrykkelig og skriftlig er godtatt av Kjøper Meldinger, varsler, krav osv. som Avtalen krever avgitt skriftlig, skal avgis ved bekreftet elektronisk post til den andre parts utpekte kontaktperson.

BESTILLING
Alle bestillinger fra Kjøper skal gis og bekreftes skriftlig av Selger før levering for å være bindende for Kjøper. Dersom Tjenesten ikke skal leveres omgående, skal Kjøpers bestilling være skriftlig bekreftet av Selger senest 3 dager etter bestillingsdato. I motsatt fall og dersom Kjøper krever det, bortfaller virkningen av Kjøpers bestilling. Dersom pris og/eller leveringstid ikke er tatt med i bestillingen, skal Selger oppgi dette i sin ordrebekreftelse. Kjøper forbeholder seg å stå fritt til å avbestille hvis prisen er urimelig, eller leveringstiden er unormal lang.

PRIS
Pris i bestillingen er fast, inklusive merverdiavgift og andre avgifter. Ved levering etter regning har Kjøper etter kjøpsloven rett til å vurdere den fakturerte prisen.

SELGERS PLIKTER – GENERELT
Selger skal utføre Tjenesten med den grad av faglig dyktighet som kan forventes av anerkjente leverandører innenfor tilsvarende eller liknende bransje. Tjenesten skal være i samsvar med kravene i Avtalen, og i tillegg være av god kvalitet og egnet for det formål Tjenesten er tiltenkt. Tjenesten skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Selger skal innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser i forbindelse med Tjenesten, og skal på Kjøpers anmodning fremlegge dokumentasjon på at nødvendige tillatelser foreligger. Selger skal ikke overlate deler av Tjenesten til underleverandører uten Kjøpers samtykke. Slikt samtykke fritar ikke Selger for noen plikter etter Avtalen. Dersom Avtalen utpeker nøkkelpersonell hos Selger, skal utskifting av slikt personell på forhånd godkjennes skriftlig av Kjøper. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Selger skal på egen bekostning sørge for øyeblikkelig utskiftning av personell som etter Kjøpers oppfatning opptrer på en klanderverdig måte eller som er uegnet til å utføre Tjenesten.

FREMDRIFT OG LEVERING
Når Selger anser Tjenesten som utført, skal ferdig rapport oversendes elektronisk. Dersom Kjøper ikke anser Tjenesteleveransen som levert skal han oppgi årsaken til dette snarest, og senest innen 60 dager

ENDRINGER, UTSETTELSE OG AVBESTILLING
Oppdager Selger behov for endringer, skal Kjøper varsles skriftlig om dette så snart som mulig. Endringer skal være skriftlig godkjent av Kjøper før de iverksettes. Krever Kjøper endringer, skal Selger uten ugrunnet opphold utarbeide en bekreftelse som beskriver endringen samt i et overslag opplyse om eventuelle virkninger på pris, fremdriftsplan og leveringstid. Vederlag for endringer skal være i samsvar med Avtalens priser, normer og rater, og ellers i samsvar med Avtalens opprinnelige prisnivå. Dersom en endring gir besparelser for Selger, skal Kjøper godskrives dette. Er partene uenige om det beløp som skal tillegges eller fratrekkes avtaleprisen eller andre konsekvenser som følge av en endring, skal Selger likevel iverksette endringen uten å avvente endelig løsning av tvisten. Kjøper kan ved skriftlig varsel utsette hele eller deler av Tjenesten. Etter slikt varsel skal Selger uten ugrunnet opphold meddele Kjøper hvilke virkninger utsettelsen kan få på gjennomføringen av Tjenesten. Kjøper kan ved skriftlig varsel til Selger avbestille Tjenesten helt eller delvis med umiddelbar virkning. Etter slik avbestilling skal Kjøper kun betale det beløp Selger har til gode for den del av Tjenesten som er utført, samt dekke dokumenterte og nødvendige utgifter oppstått som en direkte følge av avbestillingen. Ved avbestilling senere enn 24 timer før avtalt besiktigelse vil det tilkomme et gebyr på kr. 2500,-

BETALINGSVILKÅR OG FAKTURA
Kjøpers betalingsbetingelser 10 dager etter at Tjenesteleveransen er godkjent. Betaling på forskudd skal ikke skje. Faktura skal ikke utstedes før Tjenesteleveransen er godkjent såfremt det ikke foreligger særskilte skriftlige avtaler om delbetalinger eller milepæl betalinger. Kjøpers gårds- og bruksnummer, samt adresse skal alltid angis på fakturaen. Kjøper har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene. Selger skal innen 40 dager etter at Kjøper har akseptert utførelsen av Tjenesten sende sluttfaktura. Sluttfaktura skal dekke alle Selgers krav under Avtalen. Krav som ikke er tatt med i sluttfakturaen, kan ikke senere gjøres gjeldende.

AVTALEBRUDD Forsinkelse:
Forsinkelse foreligger når Selger ikke oppfyller Tjenesten i henhold til de frister som fremgår av Avtalen, med mindre forsinkelsen skyldes forhold på Kjøpers side. Dersom Selgers utførelse av Tjenesten har slike mangler at Kjøpers formål med Tjenesten blir vesentlig forfeilet, kan Kjøper velge å likestille dette med forsinkelse. Mangler: Selger er ansvarlig for enhver mangel ved Tjenesten i henhold til avsnitt om virkning av mangler. Kjøper skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget, og ikke senere enn 6 måneder etter at Kjøper skriftlig har akseptert utførelsen av Tjenesten så fremt ikke lengre garantitider gjelder etter norsk lov. En reklamasjon anses uansett å være innsendt i rett tid om Selger har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med god forretningsskikk. Virkninger av mangler: Dersom Kjøper reklamerer, skal Selger starte utbedring av mangelen omgående, utbedring skal gjennomføres uten kostnader for Kjøper.

FORCE MAJEURE
Det foreligger ikke avtalebrudd i den utstrekning det godtgjøres at overholdelse av Avtalen er blitt forhindret på grunn av force majeure. Hver av partene skal dekke sine omkostninger som skyldes force majeure. Den part som vil påberope seg force majeure, skal så snart som mulig gi den annen part varsel om force majeure situasjonen, dens årsak og antatte varighet. Ved påberopelse av Force Majeure må attestert erklæring fremlegges. Unnlater Selger dette, kan han ikke senere påberope seg force majeure som grunn for forsinkelsen. Kjøper har rett til å heve Avtalen helt eller delvis dersom force majeure situasjonen varer, eller det er klart at den vil vare, i mer enn 60 dager.

FORSIKRING
Selger skal for egen regning tegne og opprettholde en ansvarsforsikring tilpasset Selgers virksomhet og Tjenestens art, denne ha en minimum dekning på 1,5 MNOK per skadetilfelle for skade som måtte påføres Kjøpers og/eller tredjemanns eiendom samt ansatte. Selger skal på Kjøpers anmodning utlevere forsikringssertifikat som dokumenterer at plikten er oppfylt.

TAUSHETSPLIKT
Rapporter tilknyttet et oppdrag er oppdragsgivers eiendom og skal behandles konfidensielt. Rapporter kan bare kopieres eller overleveres til oppdragsgiver, hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt på forhånd, eller Selger blir pålagt dette ved lov, forskrift eller vedtak truffet med hjemmel i lov. Kopi til eget arkiv er tillatt. Selger har taushetsplikt om opplysninger Selger i oppdrags medfør får kjennskap til om andres forretningsmessige og private forhold. Unntatt fra taushetsplikten er opplysninger som er offentlig tilgjengelig og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur. Selger skal ikke utnytte mottatt informasjon til å skaffe seg selv eller andre fordeler. Selger skal så langt det er mulig sikre at taushetsplikten også ivaretas av enhver person som er ansatt av eller engasjert av Selger i forbindelse med oppdraget.

OVERDRAGELSE AV AVTALEN
Kjøper kan helt ikke overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen uten Selgers skriftlige samtykke. Selger kan ikke overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen uten Kjøper sitt skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

NORSKE REGLER
Disse vilkår for kjøp av tjenester gjelder i tillegg til norsk retts alminnelige kjøps- og avtalerettslige regler etter norsk rett og begrenser ikke Kjøpers adgang til å påberope slike regler.

TVISTER
Dersom det oppstår tvist om forståelsen av Avtalen, skal denne søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem innen 30 dager skal saken avgjøres ved de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting. Saken skal avgjøres etter norsk rett. Partene kan alternativt avtale voldgiftsbehandling av tvisten.